vrijdag 17 september 2010

Stap voor Stap de Adoptieprocedure in kaart

Van het aanvragen tot het verkrijgen van de beginseltoestemming

1. Indienen van de aanvraag
De adoptieprocedure begint met het indienen van een aanvraag voor een beginseltoestemming voor het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie. Bij aanmelding wordt een BKA-nummer verstrekt. BKA staat voor Buitenlands Kind ter Adoptie. Dit BKA-nummer bepaalt de volgorde in behandeling van de aanvragen.
2. Toelating tot de procedure
Na ontvangst van het aanvraagformulier toetst de Stichting Adoptievoorzieningen of voldaan wordt aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot adoptieprocedure.
3. Voorbereidingsbijeenkomsten
Aspirant-adoptieouders volgen bij de Stichting Adoptievoorzieningen zes verplichte voorbereidingsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema's die in adoptiegezinnen speciale aandacht verdienen. Het doel van de voorbereidingsbijeenkomsten is om aspirant-adoptieouders in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken over het adopteren. De bijeenkomsten duren elk 3 uur en vinden overdag plaats.
4. Gezinsonderzoek
De Raad voor Kinderbescherming adviseert de minister van Justitie over het geven van de beginseltoestemming. Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor Kinderbescherming naar de gezins- en leefsituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren. Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op geschiktheid van de aanvragers om een adoptiekind op te voeden. Het onderzoek bestaat standaard uit vier gesprekken. Het rapport en het advies wordt met de aspirant-adoptieouders besproken. In het land van herkomst wordt het rapport onder andere gebruikt om te bepalen welk gezin het meest geschikt is om een adoptiekind te plaatsen.
5. Beginseltoestemming
Het ministerie van Justitie besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor Kinderbescherming tot het wel of niet verlenen van beginseltoestemming. Daarmee krijgen de aspirant-adoptieouders al dan niet toestemming om een kind uit het buitenland te adopteren. Het krijgen van beginseltoestemming betekent niet dat aspirant-adoptieouders daarmee het recht op bemiddeling en adoptie krijgen.






Bemiddelingsfase
Nadat de beginseltoestemming is verkregen begint de bemiddelingsfase. In deze fase komt het contact tot stand met de bevoegde instanties in het buitenland.
6. Kiezen voor volledige- of deelbemiddeling
In deze fase wordt gezocht naar de meest geschikte ouders voor een kind dat in aanmerking komt voor adoptie. De bemiddeling kan volledig gebeuren door middel van een vergunninghouder. 
Aspirant-adoptieouders hebben ook de mogelijkheid om via een eigen contact in het buitenland de basis voor een adoptie te leggen. In dat geval is sprake van deelbemiddeling. 
7. Voorstel van een adoptiekind
Als de vergunninghouder en de instanties in het land van herkomst van het kind tot de conclusie komen dat sprake is van een goede match, krijgen de aspirant-adoptieouders officieel een kind voorgesteld. Zij krijgen informatie over de leeftijd, het geslacht en eventuele bijzonderheden wat betreft de medische achtergrond van het kind. Als het voorstel wordt geaccepteerd wordt meer informatie vrijgegeven. Aspirant-adoptieouders krijgen enige bedenktijd om over het voorstel te beslissen.
8. Aankomst van het kind in het gezin
Als de aspirant-adoptieouders het voorstel accepteren, moet er veel geregeld worden voordat zij kunnen afreizen om hun kind op te halen. Voordat een kind definitief tot Nederland wordt toegelaten, wordt er nogmaals gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle papieren in orde zijn.
Formaliteiten als het kind in Nederland is
9. Aanmelding van het kind bij officiƫle instanties
Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten geregeld worden.
Aanmelden bij gemeente
Indien van toepassing: aanvragen van gezag
Erkenning van buitenlandse adoptie
Indien van toepassing: adoptie naar Nederlands recht

dinsdag 16 februari 2010

Inschrijving bij Stichting Adotpievoorzieningen

In februari 2010 besloten we om een adoptieprocedure in gang te gaan zetten. We willen graag gezinsuitbreiding en zijn toe aan deze stap. In april ontvingen we van Stichting Adoptievoorzieningen de eerste brief met ons BKA nummer. Bij de brief zat een brochure, een informatieblad interlandelijke adoptie en een lijst vergunninghouders. De informatie hebben we gelijk tot ons genomen De eerste stap is gezet!

25 november kregen we een brief waarin stond dat de eerste stap tot adoptie het bijeenwonen van zes voorlichtingsbijeenkomsten is. Tevens stond erin dat we ervan uit konden gaan dat we in de periode van mei t/m eind juli 2011 aan de beurt zouden zijn voor deze bijeenkomsten. Dit was goed nieuws! Om hiervoor echter in aanmerking te komen, moesten wel de bijdrage overmaken voor deze bijeenkomsten. Op deze manier konden ze ons nl. inplannen voor de bijeenkomsten. Hier namen we gelijk actie in en we maakten het gevraagde bedrag over. Het klinkt raar maar weer een stapje dichter bij ons kindje!

23 december 2010 ontvingen we weer een brief van Stichting Adoptievoorzieningen. Hierin stond dat er regelmatig deelnemers zijn die door omstandigheden niet in de periode waarin zij zijn ingedeeld kunnen deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten. Dit betekent dat de voor hen gereserveerde plaatsen open blijven. St. Adoptievoorzieningen heeft toestemming gekregen van het ministerie om deze plaatsen op te vullen. Je kan begrijpen dat mijn ogen over de letters heen vlogen. Het betekende dat we, als er plaatsen open vielen, in de periode van februari t/m april 2011 mogelijk zouden kunnen instromen in de voorlichtingsbijeenkomsten! Natuurlijk lieten we zo snel mogelijk weten dat we hiervoor open stonden en wachtte met spanning af.

30 december 2010 viel de brief in de brievenbus dat we van harte uitgenodigd werden voor de bijeenkomsten die gingen starten in februari 2011.14 april zou de laatste zijn. Wow wat gaat dat snel allemaal. Nog geen jaar later na onze inschrijving kunnen we de bijeenkomsten volgen. Dit hadden we alleen maar kunnen dromen!