maandag 9 januari 2012

Stichting Kind en Toekomst; het verzamelen van onze documenten

Eerste brief Stichting Kind en Toekomst: Woensdag 23 november ontvingen wij de eerste brief van St. Kind en Toekomst. Ons rapport hadden ze ontvangen en ze verzochten ons vriendelijke om een x bedrag over te maken op hun rekening. Zodra het geld binnen is zullen ze ons rapport gaan lezen en in hun team bespreken. Nou je raad het al de computer werd opgestart en gelijk werd het gevraagde bedrag overgemaakt. Verder op in de brief stond dat ze uiterlijk na 4 weken van ontvangst van onze betaling een matchingsformulier ons toesturen. Na ontvangst van dit matchingsformulier door St. Kind en Toekomst worden de mogelijkheden voor een plaatsing op de wachtlijst opnieuw bekeken. Vervolgens na 2 weken van ontvangst ontvangen we bericht van de St. Kind en Toekomst en horen we of we uitgenodigd worden voor een intake gesprek of krijgen we te horen dat we voorlopig op de wachtlijst geplaatst wordt. Kortom erg spannend allemaal! Vrijdag 9 december ontvingen we het matchingsformulier en dat weekend gingen we aan de slag met het invullen ervan. Dit was nog niet makkelijk aangezien we ook moesten aangeven voor welke handicaps we open stonden. We pakte de lijst met speciaal needs erbij uit het Speciaal Focus Programma en liepen de lijst langs terwijl Lo aan het koken was. Sommige speciaal needs moesten we even opzoeken op internet maar al snel hadden we de lijst compleet en waren we tevreden. Snel de brief op de post en wachten maar weer totdat we gebeld worden. Dit kon uiterlijk 2 weken duren. Dinsdag voor kerst kreeg ik een telefoontje terwijl ik aan het werk was en mijn kantoor vol stond met medewerkers. Eerst begreep ik niet goed wie ik aan de lijn had maar nadat ik het wordt matchingsformulier hoorde was ik een en al oor. Omdat we open staan voor een speciaal need en willen meedoen aan het Speciaal focus Programma mochten ze ons uitnodigen voor een intake! En wel op maandag 9 januari 2012. Mooier kun je het nieuwe jaar toch niet beginnen. Ik voelde me echt TOP en dacht mijn kerst kan dit jaar niet meer stuk. Nee dit jaar kan voor mij niet meer stuk! Maandag 9 januari: Vandaag was het zo ver. Op tijd reden we richting Halle en onderweg genoten we nog van een heerlijke lunch. 10 voor 2 liepen we het kantoor van St. Kind en Toekomst binnen. We namen plaats in de gang en na 5 minuten werden we meegenomen naar boven en mochten plaats nemen in een kamer. Na ongeveer 20 minuten kwam er iemand aan en begon het gesprek. Ruim 2 uur lang kregen we informatie te horen over het proces hoe nu verder, wat ons te wachten stond in China en wat ons nu te doen stond. Hier later meer over. Stap voor stap nam ze alles met ons door en hoorde wij alles aan. Zo op zijn tijd stelde we een vraag maar we luisterde voornamelijk aandachtig om maar niks te missen van de informatie. Ook de lijst met speciaal needs werd van a tot z doorgenomen (lees hier verder meer over in ons blog bij oktober 2011). Met een hoofd vol met informatie en een pakket huiswerk zijn we weer richting huis vertrokken. Onze zoon was in goede handen dus we besloten even samen uit eten te gaan om alle informatie die we gehoord hadden op ons in te laten werken en ook om een beetje ons volgende stap richting ons kindje te vieren. Elke stap is er 1 en elke stap is er 1 in de goeie richting! Hieronder kun je verder lezen wat we allemaal de komende weken aan documenten moeten gaan verzamelen:

1         Gezinsrapport. De Stichting zal zorg dragen voor het vertalen van uw gezinsrapport in het Engels.
2         Beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie.
3         Internationaal uittreksel van geboorteakte van beide aspirant adoptiefouders.
4         Internationaal uittreksel huwelijksakte, op te vragen bij de gemeente waar het huwelijk voltrokken is.
5         Verklaring omtrent het gedrag van beiden, op te vragen bij het gemeentehuis in uw woonplaats. Als doel laten vermelden: interlandelijk adoptie.
6         Gezondheidsverklaring
7         Verklaring omtrent vermogen/bezittingen: Certificate of Financial status. Dit formulier mag niet handgeschreven zijn.
8         Werkgeversverklaring van beiden, opgesteld in het Engels op briefpapier van de werkgever en ondertekend door 1 persoon. Boven de verklaring moet “Employers certificate” staan.
9          Persoonlijke brief waarin u uw wens tot adoptie in China tot uiting brengt. Deze getypte brief moet in het Engels worden opgesteld en ma g niet meer dan een kantje van een a4-tyje bevatten.  De brief moet een aanhef hebben: Dear Sir/Madam en beide a.s. ouders dienen deze brief te ondertekenen. In deze door u zelf opgestelde brief moet staan wie u bent: naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat en de reden waarom u graag wilt adopteren uit China. U belooft, dat u ervoor zult zorgen dat het kiond op emotioneel, materieel enop medisch gebied niets te kort zal komen en dat u dezelfde rechten zal verkrijgen als een eigen kind. U moet beloven het kind nooit in de steek te zullen alten en dat u het nooit zult mishandelen. Ook moet u vermelden naar welk kindje uw wens uit gaat, waarbij u uitgaat van de vermelde leeftijd in het gezinsrapport. Verder vertelt ui wie er voor uw kindje zal gaan zorgen in geval u als adoptiefouders iets overkomt. Tenslotte dient te worden vermeld dat u follow-up rapportage zult verzenden op de wijze die CCCWA voorschrijft.
10        Drie referentiebrieven van of vrienden, of buren, werkgevers, collega’s, huisarts, maar niet van familie! Een a4-tje is voldoende.
11        Drie pasfoto’s in kleur van beiden en twee kopieën van de paspoortpagina’s waarop de personalia en de pasfoto staan.  Tiel losse overzichtsfoto’s die een indruk geven van uw thuissituatie, afgedrukt op kwalitatief goed fotopapier van huis, tuin, woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. Op minimaal 2 foto’s moet u als gezin staan.
12        Een Engelstalig overzicht van alle genoten opleidingen na de basisschool plus jaartallen.
13        Schriftelijke brief op welke wijze we ons op de hoogte hebben gesteld over special needs en de behandelwijzen hiervan.
14        Drie verschillende familiefoto’s via de email toe te sturen.

Zodra alles verzameld is, een kopie van de originelen sturen naar de Stichting zodat ze kunnen nagaan of alles in orde is. Nadat alles is nagekeken, informeren ze ons schriftelijk indien er nog iets veranderd dient te worden. Als alles oké is ontvangen we instructies tbv de legalisatie.

Hoe nu verder na het verzamelen van de documenten?

1          Stuur de kopieën van alle bovenstaande documenten toe.
2          Binnen 12 werkdagen laat de Stichting horen of de documenten akkoord zijn of niet. Vaak is het nog zo dat de documenten hersteld moeten worden.
3         Wij herstellen de documenten volgens de instructies en sturen opnieuw de kopieën toe. Binnen zeven werkdagen ontvagen we opnieuw of alles correct is of niet.
4         Zodra de gehele kopieset correct is en de Stichting ons gezinsrapport van de vertaalster retour heeft ontvangen, zenden ze ons dit rapport met de daarbij behorende instructies voor legalisatie na 5 werkdagen toe.
5         Dan ga je alles legaliseren volgens de genoemde instructies en zendt daarna de originele gelegaliseerde documenten en een set kopiedocumenten aangetekend naar de Stichting.
6         na ontvangst van de post kijkt de Stichting nog eens alles na en verzenden vervolgens deze documenten binnen 10 werkdagen na ontvangst per koerier naar China.
7          Vervolgens ontvangen we een schrijven waarin er vermeld staat op welke datum onze documenten naar China zijn verzonden of vanaf welke datum we op de wachtlijst staan voor een voorstel van een special need kindje. Tevens is er dan een infopakket ingesloten met allerlei praktische tips.
8          Nadat onze documenten voor de reguliere procedure verzonden zijn naar China, wordt het een poosje stil. De procedure in China is dan begonnen.
9         Zodra er een voorstel is vanuit China brengen ze ons hiervan telefonisch op de hoogte. Tevens ontvangen we deze info schriftelijk samen met een medisch verslag van het kindje.
10       Nadat we de post hebben ontvangen, zenden we de ondertekende akkoordbrief (Letter of Seeking Confirmation form Adopter), binnen drie werkdagen, retour. Het medisch rapport mogen we houden.
11       Na ontvangst van deze brief zendt de Stichting het per koerier naar China.
12       Vervolgens ontvangen we een foto van het kindje toe. Bij de special need procedure ontvang je pas een foto van het kindje na ontvangst van de brief waarin wij o.a. verklaren dit specifieke kindje graag te willen adopteren.
13       We ontvangen vervolgens de adoptierekening minus het bedrag dat we zelf meenemen naar China. Tevens ontvangen we de instructies om ons visum voor China aan te vragen.
14       Daarna is het wachten op de uitnodigingsbrief uit China. Uit de praktijk blijkt dat deze ongeveer twee maanden na ontvangst van de akkoordbrief is te verwachten. Nadat de Stichting de uitnodigingsbrief heeft ontvangen, wordt zowel de internationale vlucht voor ons geboekt als de lokale vluchten binnen China. De procedure in China wordt voorbereid en de recente gegevens van ons kindje worden opgevraagd. Pas als dit allemaal is geregeld, berichten ze ons schriftelijk over onze reis en over de datum waarop het voorbereidend gesprek zal worden gehouden.
15       Tijdens het voorbereidende gesprek ontmoet je de andere reisgenoten.
16       Tenslotte vertrek je naar China om ons kindje op te halen.