vrijdag 17 september 2010

Stap voor Stap de Adoptieprocedure in kaart

Van het aanvragen tot het verkrijgen van de beginseltoestemming

1. Indienen van de aanvraag
De adoptieprocedure begint met het indienen van een aanvraag voor een beginseltoestemming voor het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie. Bij aanmelding wordt een BKA-nummer verstrekt. BKA staat voor Buitenlands Kind ter Adoptie. Dit BKA-nummer bepaalt de volgorde in behandeling van de aanvragen.
2. Toelating tot de procedure
Na ontvangst van het aanvraagformulier toetst de Stichting Adoptievoorzieningen of voldaan wordt aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot adoptieprocedure.
3. Voorbereidingsbijeenkomsten
Aspirant-adoptieouders volgen bij de Stichting Adoptievoorzieningen zes verplichte voorbereidingsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema's die in adoptiegezinnen speciale aandacht verdienen. Het doel van de voorbereidingsbijeenkomsten is om aspirant-adoptieouders in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken over het adopteren. De bijeenkomsten duren elk 3 uur en vinden overdag plaats.
4. Gezinsonderzoek
De Raad voor Kinderbescherming adviseert de minister van Justitie over het geven van de beginseltoestemming. Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor Kinderbescherming naar de gezins- en leefsituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren. Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op geschiktheid van de aanvragers om een adoptiekind op te voeden. Het onderzoek bestaat standaard uit vier gesprekken. Het rapport en het advies wordt met de aspirant-adoptieouders besproken. In het land van herkomst wordt het rapport onder andere gebruikt om te bepalen welk gezin het meest geschikt is om een adoptiekind te plaatsen.
5. Beginseltoestemming
Het ministerie van Justitie besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor Kinderbescherming tot het wel of niet verlenen van beginseltoestemming. Daarmee krijgen de aspirant-adoptieouders al dan niet toestemming om een kind uit het buitenland te adopteren. Het krijgen van beginseltoestemming betekent niet dat aspirant-adoptieouders daarmee het recht op bemiddeling en adoptie krijgen.


Bemiddelingsfase
Nadat de beginseltoestemming is verkregen begint de bemiddelingsfase. In deze fase komt het contact tot stand met de bevoegde instanties in het buitenland.
6. Kiezen voor volledige- of deelbemiddeling
In deze fase wordt gezocht naar de meest geschikte ouders voor een kind dat in aanmerking komt voor adoptie. De bemiddeling kan volledig gebeuren door middel van een vergunninghouder. 
Aspirant-adoptieouders hebben ook de mogelijkheid om via een eigen contact in het buitenland de basis voor een adoptie te leggen. In dat geval is sprake van deelbemiddeling. 
7. Voorstel van een adoptiekind
Als de vergunninghouder en de instanties in het land van herkomst van het kind tot de conclusie komen dat sprake is van een goede match, krijgen de aspirant-adoptieouders officieel een kind voorgesteld. Zij krijgen informatie over de leeftijd, het geslacht en eventuele bijzonderheden wat betreft de medische achtergrond van het kind. Als het voorstel wordt geaccepteerd wordt meer informatie vrijgegeven. Aspirant-adoptieouders krijgen enige bedenktijd om over het voorstel te beslissen.
8. Aankomst van het kind in het gezin
Als de aspirant-adoptieouders het voorstel accepteren, moet er veel geregeld worden voordat zij kunnen afreizen om hun kind op te halen. Voordat een kind definitief tot Nederland wordt toegelaten, wordt er nogmaals gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle papieren in orde zijn.
Formaliteiten als het kind in Nederland is
9. Aanmelding van het kind bij officiële instanties
Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten geregeld worden.
Aanmelden bij gemeente
Indien van toepassing: aanvragen van gezag
Erkenning van buitenlandse adoptie
Indien van toepassing: adoptie naar Nederlands recht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten